BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/TCT-CS
V/v. Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 774/CT-TTHT ngày 3/12/2007 của Cục Thuếtỉnh Bến Tre về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng cơm dừa sấy khô, dây thừngsơ dừa, lưới sơ dừa, than gáo dừa; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế suất thuế GTGT mặt hàng dừa sấy khô: Điểm 2.10 mụcII phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn mứcthuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá: "Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi;thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làmsạch, bóc vỏ, phơi, sấy khô, ướp đông, ướp muối ở khâu kinh doanh thương mại".

Căn cứ quy định tại Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèmtheo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì mặt hàng dừakhô mã số 0801 áp dụng thuế suất 5%.

Như vậy, mặt hàng dừa sấy khô áp dụng thuế suất 5%. Các trườnghợp trước đây cơ quan thuế đã thông báo và doanh nghiệp đã tính thuế GTGT theothuế suất 10% đối với mặt hàng dừa khô và đơn vị mua mặt hàng dừa khô có thuếGTGT đầu vào thuế suất 10% được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế theo mức thuếsuất ghi trên hoá đơn thì không điều chỉnh lại.

2. Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng than gáo dừa:

Căn cứ quy định tại Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèmtheo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì mặt hàngthan gáo dừa mã số 4402 áp dụng thuế suất 10%.

3. Chi phí hợp lý đối với sản phẩm xơ dừa, lưới xơ dừa mua vàokhông có hoá đơn:

Điểm 2.4. mục III phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí không được tính vào chiphí hợp lý như sau:

"Chi phí của cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ khôngcó hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanhtoán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua sảnphẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ, của người nông dân trực tiếp làm ra; muasản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, sỏicủa người dân tự khai thác; mua nông, lâm, thuỷ sản của người sản xuất, đánh bắtbán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản của hộgia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cánhân không kinh doanh".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp mua mặt hàng dây thừngxơ dừa, lưới xơ dừa của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn, phải lập bảngkê theo mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng. Bảngkê thu mua hàng hoá, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinhdoanh ký kèm theo chứng từ thanh toán là căn cứ để tính chi phí hợp lý khi tínhthu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP. HCM;
- Cty CP Nông hải súc sản SG;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương