TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 613/TXNK-PL
V/v Phân loại mặt hàng sữa trẻ em hiệu Danlait

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Trungtâm Phân tích, phân loại hàng hóa XNK.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20/BCĐ-QLTTngày 18/4/2013 của Ban Chỉ đạo 127 TW về vi phạm của công ty TNHH Mạnh cầm kinhdoanh sữa trẻ em nhãn hiệu Danlait. Theo đó, Ban chỉ đạo 127 TW đề nghị Bộ Tài chính(Tổng cục Hải quan) cho ý kiến về phân loại nhóm hàng hóa và thuế suất thực tếhàng hóa của lô hàng nhập khẩu đối với sản phẩm đang tạm giữ của Chi cục Quảnlý thị trường Hà Nội.

Để có cơ sở kết luận về mã số và thuế suất của hànghóa, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2164/TCHQ-TXNK ngày 25 tháng 4 năm2013 đề nghị Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cung cấp 3 mẫu hàng hóa hiệnđang tạm giữ của công ty TNHH Mạnh Cầm gồm: sữa hộp mang nhãn hiệu Danlait số1, số 2 và số 3. Cục Thuế XNK gửi kèm 03 mẫu hàng hóa trên để quý Trung tâmkiểm tra thành phần chính xác của các mẫu và đưa ra mã số chính xác của các mặthàng. Kết quả xin gửi về Cục Thuế XNK trước ngày 7/5/2013.

Cảm ơn sự hợp tác của quý Trung tâm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang