BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6134/BCT-TCNL
V/v thúc đẩy triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Bộ theo quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định của Chính phủ có liên quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn sau hơn một năm triển khai thựchiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật), có hiệu lực từ ngày01 tháng 1 năm 2011, thực hiện trách nhiệm cơ quan đầu mối quản lý nhà nước vềsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ) được quy định tại Điều44 của Luật, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ quan tâm đôn đốc, chỉ đạo và tổ chứctriển khai tích cực các nội dung thuộc trách nhiệm được quy định trong Luật vàNghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ (Nghị định) cụ thể nhưsau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bổ sung cácchỉ tiêu thống kê về sử dụng năng lượng vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốcgia, thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 3 của Nghị định;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về Danh mục cácphương tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tư phục vụ cho hoạt động nghiên cứu pháttriển công nghệ tiết kiệm năng lượng; sản phẩm tiết kiệm năng lượng, các loạiphương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng khí hóa lỏng, khí thiênnhiên, điện, nhiên liệu hỗn hợp, nhiên liệu sinh học mà trong nước chưa sảnxuất được, bổ sung vào danh mục được hưởng các chế độ ưu đãi, thực hiện quyđịnh tại Điều 41 của Luật.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 18, Điều 21, Điều38 của Luật, Điều 33 của Nghị định:

- Xây dựng và công bố kịp thời tiêu chuẩn quốc gia về hiệusuất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho phương tiện, thiết bịsử dụng năng lượng đang được sử dụng phổ biến, đặc biệt đối với các phương tiện,thiết bị thuộc danh mục phải dán nhãn năng lượng, theo kịp lộ trình dán nhãn đãđược Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12tháng 9 năm 2011;

- Công bố tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng trongchiếu sáng công cộng;

- Công bố tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đốivới kết cấu kiến trúc, vật liệu xây dựng, chiếu sáng, sưởi ấm, làm mát và mứccung cấp năng lượng cho các khu vực chủ yếu trong các tòa nhà;

- Công bố tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượngtrong cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tòa nhà và doanh nghiệp vận tải;

- Công bố tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng củaphương tiện vận tải và nhiên liệu thân thiện môi trường sử dụng trong giaothông vận tải.

b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục vàlộ trình loại bỏ các phương tiện, thiết bị phải loại bỏ theo quy định tại Điều40 của Luật, Điều 23 của Nghị định, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội từnay đến năm 2015.

3. Bộ Tài chính

a) Ban hành hướng dẫn chi tiết việc mua sắm phương tiện,thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm nănglượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nướcquy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Thủtướng Chính phủ, thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 12 của Nghị định;

b) Ban hành hướng dẫn chi tiết về chính sách ưu đãi tàichính, hỗ trợ tài chính, thực hiện miễn giảm thuế đối với hoạt động sử dụngnăng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản phẩm tiết kiệm năng lượng nói chung vàđối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị tiết kiệm nănglượng; phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo nói riêng và hoạt độngkiểm toán năng lượng quy định tại Điều 28, Điều 33 của Nghị định;

c) Ban hành hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phương tiện, thiếtbị phải dán nhãn năng lượng quy định tại Điều 33 của Nghị định;

d) Quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượngvà chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận dán nhãn nănglượng, quy định tại Điều 17, Điều 33 của Nghị định.

4. Bộ Xây dựng

a) Ban hành định mức về sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹthuật về thiết kế, thi công, vật liệu xây dựng nhằm sử dụng năng lượng tiếtkiệm và hiệu quả, quy định tại Điều 16 của Luật, Điều 33 của Nghị định;

b) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật, quy định về chiếu sáng côngcộng bảo đảm yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quy định tạiĐiều 18 của Luật;

c) Ban hành quy định về các biện pháp quản lý và công nghệkhuyến khích hoặc bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng theo quy định tạiĐiều 15 của Luật, Điều 24 của Nghị định;

d) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyềnban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu quả trong thiết kế xây dựng các công trình xây dựng, vật liệu xây dựng;

đ) Ban hành hướng dẫn việc quản lý sử dụng năng lượng đốivới cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong hoạt động xây dựng; chỉ đạo,hướng dẫn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đốivới hoạt động xây dựng, quy định tại Điều 33 của Nghị định;

5. Bộ Giao thông vận tải

a) Ban hành quy định về các biện pháp quản lý và công nghệkhuyến khích hoặc bắt buộc áp dụng trong hoạt động giao thông vận tải, quy địnhtại Điều 19 của Luật, Điều 24 của Nghị định;

b) Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 33 của Nghị định:

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyềnban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng đối vớimột số loại phương tiện giao thông vận tải và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ;

- Ban hành quy định về quản lý kỹ thuật, hướng dẫn doanhnghiệp kinh doanh vận tải xây dựng định ngạch và thực hiện công tác bảo dưỡngkỹ thuật định kỳ trong quá trình khai thác, sử dụng phương tiện giao thông vậntải nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Ban hành hướng dẫn việc quản lý sử dụng năng lượng đối vớicơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong hoạt động giao thông, vận tải; hướngdẫn việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trongcông tác tổ chức, điều hành hệ thống giao thông vận tải;

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Ban hành hướng dẫn các biện pháp SDNL TK&HQ trong sảnxuất nông nghiệp quy định tại Điều 22; các biện pháp SDNL TK&HQ trong thủylợi quy định tại Điều 23, giảm tổn thất điện năng và sử dụng năng lượng tái tạotrong sản xuất nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 24 của Luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liênquan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy hoạch vùng trồng cây nguyên liệucho sản xuất nhiên liệu sinh học, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy địnhtại Điều 25 của Luật;

c) Ban hành quy định về các biện pháp quản lý và công nghệkhuyến khích hoặc bắt buộc áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, quy định tạiĐiều 24 của Nghị định.

Bộ Công Thương đề nghị các Bộ quan tâm, chủ trì, phối hợpvới các Bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tích cực tổ chức triểnkhai các nội dung đã nêu ở trên nhằm tạo sự phối hợp quản lý đồng bộ giữa cáccơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy toàn xã hội tham gia thực hiện nghiêm cácnội dung quy định của Luật và Nghị định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCNL.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng