BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6134/BNN-TCCB
V/v xét chuyển ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Trường Trung cấp nghề cơ điện ĐôngNam Bộ

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch,chuyển loại công chức, viên chức; Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 củaBộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP củaChính phủ và Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quảnlý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Xét đề nghị của Trường Trung cấpnghề cơ điện Đông Nam Bộ tại công văn số 171/TTr-TCNCĐ ngày 10/10/2010 về việcđề nghị chuyển ngạch, bậc lương (mã ngạch 15c.207) sang giáo viên trung học (mãngạch 15.113) cho viên chức.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đồng ý để Thủ trưởng đơn vị ra quyết định chuyển ngạch và xếp lương đốivới viên chức của Trường (có danh sách kèm theo).

Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc đề nghị báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyếttheo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình


DANH SÁCH

VIÊN CHỨC ĐƯỢC XÉT CHUYỂN NGẠCH(Kèm theo Công văn số 6134/BNN-TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2010)

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Ngạch, hệ số lương, tiền thưởng

Đề nghị bổ nhiệm xếp lương vào ngạch

Ghi chú

Số mã ngạch

Hệ số lương

Phụ cấp thâm niên VK

Hệ số chênh lệch bảo lưu

Thời gian để xét nâng lương lần sau

Số mã ngạch

Hệ số lương

Phụ cấp thâm niên VK

Hệ số chênh lệch bảo lưu

Thời gian để xét nâng lương lần sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Đinh Thanh Huyền

1982

ĐH

15c.207

2,41

01/6/2008

15.113

2,67

01/6/2008