TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6134/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Digital Works Việt Nam
Đ/chỉ: Toà nhà E – Town 3, 364 đường Cộng Hòa, P.3, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0305130684

Trả lời văn bản số 01/CV /2014 ngày 16/06/2014của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Căn cứ khoản 3a Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếvà Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về kê khaithuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu phụ nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài:

Khai thuế đối với trường hợp nộpthuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanhthu

a) Khai thuế đối với trường hợp nộpthuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanhthu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài vàkhai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toáncho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theotháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầunước ngoài.

- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhàthầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơkhai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếpcủa bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợpđồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuếcho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế địa phương nơi diễn rahoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.

- Bên Việt Nam có trách nhiệm đăngký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhàthầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 (hai mươi) ngày làmviệc kể từ khi ký hợp đồng”.

Trường hợp Công ty đã nộp hồ sơ kê khai thuế nhà thầucho nhà thầu nước ngoài, hình thức kê khai theo từng lần phát sinh thanh toántiền cho nhà thầu. Nay Công ty có nhiều khoản tiền thanh toán cho nhà thầu phát sinh trongtháng, muốn thực hiện kê khai thuế nhà thầu theo tháng thì trước lần thanh toántiền cho nhà thầu đầu tiên muốn chuyển sang kê khai theo tháng Công ty phải có vănbản đăng ký khai thuế theo tháng gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
1895 – 151911/14 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga