BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 6134/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH GE-SHEN Việt Nam
(Đ/c Lô 22, Khu Công nghiệp Đại An, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 611/XNK-GE ngày 06/11/2008của Công ty TNHH GE-SHEN Việt Nam về đề nghị được làm thủ tục xuất nhập khẩutại chỗ đối với mặt hàng là khuôn mẫu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 15, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì căn cứ đểxác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa phải có hai hợp đồngriêng biệt, hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng thuê mướn trong đócó điều khoản ghi rõ hàng hoá được giao, nhận tại Việt Nam.

Căn cứ quy định trên, nếu hợp đồng xuất khẩukhuôn giữa Công ty Ge-Shen VN và Công ty Hinsitsu Thái Lan có điều khoản giao,nhận hàng tại Việt Nam và hợp đồng thuê mướn giữa Công ty Hinsitsu Thái Lan vàCông ty TNHH Hinsitsu Sreen VN có điều khoản ghi rõ hàng hoá được giao, nhậntại Việt Nam thì được áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ theo hướng dẫntại Quyết định 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơidự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu