VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------
V/v: kiểm tra, báo cáo việc vi phạm pháp luật về đê điều ở Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 03 tháng 8 năm 2012, Thông tấn xã Việt Nam có tin, bài phản ánh việc vi phạm pháp luật về đê điều ở Hà Nội (được gửi kèm theo); Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 8 năm 2012.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KNTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý