VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6139/VPCP-KTTH
V/v thuế xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ nhận được côngvăn số 3769/VINACOMIN-KH ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về thuế xuất khẩu đốivới than.

Căn cứ Quy chế làm việc của Chínhphủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012, Vănphòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định của pháp luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và có văn bản trả lời cho Tập đoàn công nghiệpThan - Khoáng sản Việt Nam. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị Bộ Tài chínhbáo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định (Văn phòng Chính phủ xin gửi kèm theobản chụp công văn số 3769/VINACOMIN-KH trên đây)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng