BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 614/LĐTBXH-PC
V/v xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chun TCVN ISO 9001:2008 , Bđã ban hành Công văn số 3085/LĐTBXH-PC ngày 22/8/2014 và Công văn số 903/LĐTBXH-PC ngày 18/3/2015 hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng, áp dụng ISO trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ đơn vị thuộc Bộ đã xây dựng, áp dụng ISO còn rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ. Để khắc phục yếu kém này, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị:

1. Ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ về “Tăng cường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ” nêu tại Mục VI.7 của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 ban hành tại Quyết định số 1923/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Báo cáo Bộ tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ (gửi qua Vụ Pháp chế để tổng hợp) vào các thời Điểm 30/6, 30/9 và 15/12/2016.

Vụ Pháp chế có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hp tình hình thực hiện chung của Bộ, báo cáo Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban công tác của Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu
: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân