BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 614/TCT-CS
về việc Xuất hoá đơn GTGT hàng viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1446/CT-TT &HT ngày 28/9/2007 của CụcThuế thành phố Hải Phòng về việc giải đáp vướng mắc thuế GTGT đối với vật tưthiết bị ngành nước cung cấp cho dự án sử dụng nguồn viện rợ không hoàn lại,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 20 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Hàng nhậpkhẩu trong các trường hợp sau: Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại(bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu thuộc nguồn vốn ODA không hoàn lại)…"thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng nhập khẩu lôhàng vật tư thiết bị ngành nước cung cấp cho Công ty Xây dựng Bạch Đằngthực hiện dự án cung cấp thiết bị cho 06 tỉnh trong nước thuộc Chương trìnhviện rợ của Chính phủ Italia cho ngành nước đã được Bộ Tài chính có văn bản xácnhận viện trợ và cơ quan Hải quan cho thông quan không thu thuế GTGT khâu nhậpkhẩu thì khi lập hoá đơn GTGT giao cho bên mua hàng (Tổng Công ty Xây dựng BạchĐằng), dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi gạch chéo.

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng đã lậphoá đơn GTGT với mức thuế suất 5% thì Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựngvà Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng phải lập biên bản và điều chỉnh lại hoá đơntheo quy định.

Việc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng xuất hoá đơn cho Côngty mua sắm hay Văn phòng điều phối - Vụ Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) căncứ vào Hợp đồng giữa Công ty mua sắm và Văn phòng điều phối.

Trường hợp Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng Côngty mua sắm để cung cấp vật tư, thiết bị ngành nước thuộc chương trình viện trợcủa Chính phủ Italia, sau đó Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng vớiCông ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng để nhập khẩu hàng hoá thực hiện hợpđồng thì Tổng Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT với thuế suất 10% đối vớiphần chênh lệch giữa giá trị hợp đồng ký với Công ty mua sắm và giá trị hợpđồng ký với Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hải Phòng biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Xây dựng Bạch Đằng;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương