THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 614/TTg-QHQT
V/v đàm phán, ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ với Phần Lan

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (côngvăn số 1131/TTr-BNG-LS ngày 02 tháng 04 năm 2010) về việc đàm phán, ký Hiệpđịnh miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ với Phần Lan,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Dựthảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ nước Cộng hòa Phần Lan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giaohoặc hộ chiếu công vụ được nêu tại công văn trên của Bộ Ngoại giao.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan đàm phán Hiệp định nêu trên (cần cố gắng đàm phántheo Phương án cao được nêu tại Điều I của Dự thảo Hiệp định) với phía Phần Lanvà ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký Hiệp định với Đại diện có thẩm quyền củaphía Phần Lan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng