TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6140/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP Thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc
Đ/chỉ: 69/9 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0302983476

Trả lời văn thư số 016/VU ngày 12/6/2014của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệulực từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi) quyđịnh các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“Phần chi vượt quá 15% tổng số chiđược trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chitiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chicho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Tổng số chi được trừ không bao gồmcác khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại,tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra. Đối với hànghóa nhập khẩu thì giá mua của hàng hóa bán ra bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêuthụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Đối với hoạt động kinh doanh đặcthù như xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, casino thì tổng chi phíđược trừ không bao gồm chi phí trả thưởng.

…”

Trường hợp Công ty đưa nguyên vậtliệu, bao bì (sản phẩm không do Công ty sản xuất) cho Công ty khác gia côngthành sản phẩm, đóng gói sau đó bán ra thì tổng số chi phí được trừ làm căn cứtính mức khống chế theo quy định tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTC đối với hoạt động kinh doanh thương mại không bao gồm giá muacủa hàng hóa (nguyên vật liệu, bao bì, chi phí gia công).

Cục thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- CCT Q.3
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
1885-151250/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga