B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6142/TCHQ-GSQL
V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1349/HQHCM-GSQL ngày 22/5/2015của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về việcxin nộp bổ sung một số C/O mẫu AANZ do Úc phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 14, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014củaBộ Công Thương; Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính; Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày hiệu lực của Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra, xác địnhxuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theoĐiều26 của Thông tư. Theo đó, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứhàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan tại thời điểm nộp bộ hồ sơ hải quan hoặctrong thời hạn theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thànhviên.

- Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày hiệu lực của Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: Căn cứchỉ đạocủa Lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 30/12/2013 về việc nộp bổ sung C/O, trường hợp tại thời điểm đăngký tờ khai nhập khẩu, cơ quan hải quan chấp nhận mã HS của hàng hóa theo khaibáo của doanh nghiệp, hàng hóa được áp thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng thuế suấtưu đãi đặc biệt nếu có C/O, tuy nhiên, sau khi hàng hóa đượcthông quan, do có sự thay đổi mã HS (do thanh tra, kiểm tra sau thông quan, cóvăn bản điều chỉnh, thay đimã HS theo quyết định của cơ quan hải quan) dẫn đến mức thuế suất MFN cao hn thuế suất ưu đãi đặc biệt, thì chấpnhận C/O do công ty nộp bổ sungđể xem xét cho hàng hóahưởng ưu đãi đặc biệt.

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O và các thủ tụckhác thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh