BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6143/BNN-TC
V/v: áp dụng Thông tư thu phí quản lý chất lượng an toàn VSTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy sản
- Các Cục: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Thú y; Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi; Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối.

Căn cứ Thông báo 6099/TB-BNN-VPngày 23/12/2013 của Văn phòng Bộ về ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họpgiao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩmnông lâm thủy sản tháng 11.

Vụ Tài chính xin thông báo cho cáccơ quan chủ động tra cứu và nghiên cứu Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệphí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, để áp dụng theo đúng chứcnăng, nhiệm vụ quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đã được giao.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c)
- Đ/c Thứ trưởng N.T.X.Thu (b/c);
- Vụ KHCN&MT (p/h);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng