BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 6146/BTC-TCT
V/v thuế TNCN đối với Giải thưởng hàng năm của các Hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Hội Mỹ thuật Việt Nam
- Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam
- Các Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Tổ chức xã hội (theo danh sách)

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số văn bản kiến nghị củaHội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đề nghị miễn thuế thu nhậpcá nhân (TNCN) đối với khoản tiền thưởng kèm theo các giải thưởng văn học nghệthuật hàng năm do các Hội trao tặng và khoản tiền "tài trợ sáng tác"của các Hội cho cá nhân. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2.e Điều 3 của Luật Thuế thu nhậpcá nhân thì các khoản "tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nướcphong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia..." là khoản thunhập được trừ, không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân nhận được khoảntiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chứcchính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghềnghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chứcđó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua Khen thưởng, thì khoản tiền thưởngnày không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.

Đối với các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổchức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN nếu người nhận tài trợlà thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinhphí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác cáctác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệmvụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệcủa Hội, tổ chức đó.

Bộ Tài chính thông báo để các tổ chức, đơn vị biết và thựchiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn