TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6148/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 4A Vincom center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Mã số thuế: 0310074234

Trả lời văn thư số 04/14/VAT ngày 16/7/2014 của Côngty về lập hoá đơn, chứng từ khi nhận tiền thưởng do đạt mức chỉ tiêu doanh thu;Cục Thuế TP. có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thuvề bồi thườngbằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồiđất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiềnchuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồithường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thảivà các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơsở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

...

Trường hợp Công ty bán hàng hoá cho nhà phân phối có thựchiện chithưởng bằng tiền cho các nhà phân phối khi mua đạt mức chỉ tiêu doanh số nhấtđịnh trong năm thì khi chi thưởng bằng tiền cho nhà phân phối Công ty lập chứngtừ chi, nhà phân phối nhận tiền lập chứng từ thu, không phải lập hoá đơn xuấtcho Công ty.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp Chế;
- P.KTT số 2;
- Lưu (TTHT, HC);
Hiền -172011-(2282/14)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga