TNG CỤC THUẾ
CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6148/CTHN-TTHT V/v xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi: Nhà in Sự thật
Địa chỉ: S
201 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội;
MST: 0100111289-007

Trả lời công văn số 01/CV-NIST ngày 12/01/2021 của Nhà in Sự thật vướng mắc về thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật số 19/2012/QH13 của Quốc hội về Luật xuất bản

+ Tại Điều 4. Giải thích từ ngữ

“Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xuất bản là việc t chức, khai thác bn thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

2. In là việc sử dụng thiết bị in để tạo ra xuất bản phẩm từ bản mẫu.

3. Phát hành là việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm đ đưa xuất bản phẩm đến người sử dụng...”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng. (Hiệu lực thi hành từ 01/01/2014).

>> Xem thêm:  Trên cùng 1 hóa đơn có được ghi hai mặt hàng không cùng thuế suất ?

+ Tại Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế.

“15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu s và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền."

+ Tại Điều 11 quy định các trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%:

"Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đi với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế sut thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nht của hàng hóa dịch vụ mà cơ sở sn xuất, kinh doanh."

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn như sau:

>> Xem thêm:  Có được hủy hóa đơn giá trị gia tăng cũ đã xuất tháng và xuất lại hóa đơn khác hay không ?

"a) Sửa đổi, b sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đi, b sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng đ cho, biếu, tặng, trao đi, tr thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). ...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Nhà in Sự Thật là đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự Thật, có mã số thuế, có con dấu, tài khoản riêng và thực hiện khai nộp thuế GTGT riêng thì dịch vụ in sách chính trpháp luật cho Nhà xuất bản thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% .

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng ti trên website http://hanoi.gdt.gov.vn, hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Nhà in Sự thật được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT6;
- Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường