BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 615/QLCL-CL2
V/v giải quyết cảnh báo ATTP của EU đối với sản phẩm Safflower xuất khẩu vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Kínhgửi: Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1-6

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản nhận được cảnh báo số 2009.0413 ngày 02/04/2009 của Tổng Vụ Ytế và người tiêu dùng Châu Âu (DS SANCO) về việc sản phẩm Safflower (có tênkhoa học là Carthamus tinctorius, là chất chiết xuất từ hoa của “cây trồnghoa” hay còn gọi là “cây Rum”) xuất khẩu của công ty Diana Naturals- Pháp (xuấtkhẩu đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam) có chất da cam IIbị cấm. Hiện tại, Công ty TNHH Tân Hiệp Phát (294 Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh) nhập khẩu vào Việt Nam (Xem tài liệu kèm theo).

Cục QLCL NLS&TS thông báo vàđề nghị các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1-6 thông báo tới cáccơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn được phân côngquản lý không sử dụng sản phẩm này để chế biến thực phẩm, gây mất ATVSTP, ảnhhưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thựchiện tốt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng L.L.Phương (b/c);
- PCT Phụ trách (b/c);
- Website của Cục;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 615/QLCL-CL2 về việc giải quyết cảnh báo an toàn thực phẩm của EU đối với sản phẩm Safflower xuất khẩu vào Việt Nam