UBND TỈNH CÀ MAUVĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/VP-NC
V/v đính chính văn bản

Cà Mau, ngày 26 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; - Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Ngày 25 tháng 4 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh CàMau ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý vănbản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Do sơ suất, các Mẫukèm theo Quyếtđịnh số 11/2015/QĐ-UBND không đúng. Vì vậy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh CàMau gửi lại cácMẫu để các đơn vị thực hiện (kèm theo 04 Mẫu).

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xin đínhchính các Mẫu kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- NC (A);
- Lưu: VT, Mi27.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Luận

MẪU SỐ: 01

Ban hành kèm theoQuyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhCà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàntỉnh Cà Mau

TÊN CƠ QUAN LẬP SỔ

SỔ THEO DÕI VĂN BẢN ĐẾN
(TỰ KIỂM TRA, KIỂM TRA)

NĂM...

MẪU SỐ: 01

Ban hành kèm theoQuyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhCà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàntỉnh Cà Mau

STT

Tên loại văn bản*

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung

Ngày, tháng, năm nhận văn bản

Ngày, tháng, năm phân công

Người thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra

Ghi chú**

1

2

...

...,ngày.... tháng....năm....

Lãnh đạo cơ quan tự kiểm tra (kiểm tra)
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập sổ(ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị

** Ghi rõ họ, tên người phân công

MẪU SỐ: 02

Ban hành kèm theoQuyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhCà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàntỉnh Cà Mau

DANH MỤC VĂN BẢNTỰ KIỂM TRA( KIỂM TRA)*...

STT

Tên loại văn bản**

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành trích yếu nội dung

Kết quả tự kiểm tra (kiểm tra)***

Người thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra

Ghi chú

1

2

....

Lãnh đạo cơ quan tự kiểm tra (kiểm tra)
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập danh mục(ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi rõ 6 tháng hoặc năm

** Ghi Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị

*** Ghi văn bản phù hợp hoặc không phù hợp

MẪU SỐ: 03

Ban hành kèm theoQuyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhCà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàntỉnh Cà Mau

PHIẾUTỰ KIỂM TRA (KIỂMTRA) VĂN BẢN QPPL CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT

Người kiểm tra văn bản:

Cơ quan/đơn vị công tác:

Văn bản được kiểm tra*:

STT**

Dấu hiệu trái pháp luật

Cơ sở pháp lý

Ý kiến của người kiểm tra văn bản

Về dấu hiệu trái pháp luật

Đề xuất xử lý

1

2

...

Người kiểm tra***

* Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm banhành, cơ quan ban hành và trích yếu văn bản

* Ghi lần lượt các dấu hiệu trái pháp luật

*** Người kiểm tra ký, ghi rõ họ, tên

MẪU SỐ: 04

Ban hành kèm theoQuyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhCà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàntỉnh Cà Mau

TÊN CƠ QUAN LẬP HỒ SƠ

SỔ THEO DÕI XỬ LÝ VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT
( TỰ KIỂM TRA, KIỂM TRA)

NĂM...

MẪUSỐ: 04

Banhành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy bannhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm phápluật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Đề xuất xử lý

Kết quả xử lý

STT

Văn bản có dấu hiệu trái pháp luật*

Văn bản đề xuất**

Nội dung đề xuất

Người ký

Cơ quan/người có trách nhiệm xử lý

Văn bản xử ***

Nội dung xử lý

Ghi chú

1

2

* Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm banhành, tên cơ quan ban hành, trích yếu văn bản

** Ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày, tháng, năm banhành văn bản đề xuất

*** Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm banhành, người ký văn bản xử lý