TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6150/CT-TTHT
V/v: giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Liên doanh TNHH Crown Saigon
Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Mã số thuế: 0301238969

Trả lời văn thư ngày 15/7/2014 của Công ty về giảmgiá hàng bán (chiết khấu thanh toán), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứThông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN) (cóhiệu lực từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từnăm 2014 trở đi):

- Tại Khoản 1 Điều 6 quyđịnh các điều kiện khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọikhoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hànghoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuếGTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiệntheo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ haimươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanhnghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thìdoanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùngtiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phầngiá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vàokỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơquan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tínhcó phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanhtoán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hànhthì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.”

- Tại Khoản 15 Điều 7 quyđịnh về thu nhập khác bao gồm:

15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằnghiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ cáckhoản hỗ trợ tiếp thị,hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợkhác. Các khoảnthu nhập nhận được bằng hiện vật thì gtrịcủa hiện vật được xác định bằng giá trị củahàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.

Trường hợp của Công ty theotrình bày, ký hợp đồng bán hàng hóa cho khách hàng có thỏa thuận giảm giá hànghóa khi khách hàng thanh toán tiền mua từng lô hàng đúng thời hạn quy định(chiết khấu thanh toán), thì khi chi trả tiền chiết khấu Công ty lập chứng từ chi,khoản chi chiết khấu thanh toán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khách hàng nhận tiền chiết khấu lậpchứng từ thu và tính vào thu nhập khác để kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
- 2273-171506 / 2014 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga