BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6151/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Châu Nhật Minh
(Số 02, phố Vạn Ninh, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 13 và 14CV-CNMngày 26 tháng 6 năm 2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Châu Nhật Minh vềviệc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng và báo cáo tình hình thực hiệntạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Xuất nhậpkhẩu Châu Nhật Minh được tạm nhập tái xuất 60.000 chiếc màn hình máy tính cácloại đã qua sử dụng, trị giá 60.000 USD (sáu mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợpđồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 05/TN-CNM ký với Công ty Wing Shun Trading ChiNa Ltd - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 05/TX-CNM ký với Công ty Mậu dịch HoaÂu - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiệnđến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên