BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6152/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Tân Cương Móng Cái
(Tổ 1, khu Hồng Hà, P.Ninh Dương, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trảlời công văn số 18 và 20/CV-BCT ngày 01 tháng 07 năm 2012 của Công ty TNHH TânCương Móng Cái về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng và giahạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa, công văn số 19 và 21/CVTC-BCT ngày 01tháng 7 năm 2012 báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa, BộCông Thương có ý kiến như sau:

1.Đồng ý Công ty TNHH Tân Cương Móng Cái được tạm nhập tái xuất 700 tấn quần áo cácloại đã qua sử dụng, trị giá 7.000 USD (bảy ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đãký (hợp đồng mua hàng số 18/HK-TC ký với Công ty HK Jin Fu Limited Company -Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 18/TC-TQ ký với Công ty Fu Yuan Mao Yi You XianZe Ren Gong Si - Trung Quốc).

-Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

-Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

2.Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thịtrường nội địa để tiêu thụ; Không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quátrình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khốilượng của hàng hóa.

3.Quần áo đã qua sử dụng phải có Chứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môitrường của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việcthanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫncủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5.Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quy định hiện hành và chịusự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

6.Đồng ý gia hạn thời hạn thực hiện công văn số 1142/BCT-XNK ngày 20 tháng 02 năm2012 của Bộ Công Thương đến 31 tháng 12 năm 2012, các nội dung khác của côngvăn số 1142/BCT-XNK không thay đổi.

Vănbản này có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;

- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên