BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: Phân loại mặt hàng khai báo là Bột nhẹ CaCO3 siêu mịn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
Trả lời công văn số 4410/HQHP-TXNK ngày 15/09/2011 về việc phân loại mặt hàng bột nhẹ siêu mịn của Cục HQ TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính về việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì
Mặt hàng Bột nhẹ siêu mịn CaCO3 được nghiền từ CaCO3 kết tủa (sản phẩm thu được qua xử lý hóa học từ đá vôi tự nhiên: nung, tôi vôi, các-bon-nát hóa hoặc các quá trình khác làm thay đổi cấu trúc hóa học của đá vôi tự nhiên và tạo thành CaCO3 kết tủa) thuộc chương 28, nhóm 28.36, phân nhóm 2836.50, mã số cụ thể tùy thuộc vào từng loại theo chi tiết của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam nêu trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường