BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6153/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoàng Giang
(Số 01 Phan Đình Phùng, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01 và 03/HG-CVngày 20, 23 tháng 6 năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoàng Giangvề việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng và báo cáo tình hình thựchiện tạm nhập tái xuất quần áo đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Đầu tưXuất nhập khẩu Hoàng Giang được tạm nhập tái xuất 500 tấn quần áo đã qua sửdụng, trị giá 17.500 USD (mười bảy ngàn năm trăm đô la Mỹ) theo các hợp đồng đãký (Hợp đồng mua hàng số 03/HK-HG ký với Công ty Sky Trading Co., Ltd - HồngKông, hợp đồng bán hàng số 03/HG-TQ ký với Công ty Guang Dong, ChenglongComerce & Technology Products Co. Ltd - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái.

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tạiViệt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên