BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6154/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Hưng
(Thôn 5, X.Hải Xuân, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trảlời công văn số 02/2012/CV-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2012 Công ty Cổ phần Thươngmại Xuất nhập khẩu Thuận Hưng về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng,Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1.Đồng ý Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Hưng được tạm nhập táixuất hàng hóa đã qua sử dụng theo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợpđồng mua hàng số 02M- 2012/TH-BF ký với Công ty Bo Fung Transportation ServicesCo., - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 02B- 2012/TH-LK ký với Công ty Hữu hạnMậu dịch Lưu Kinh - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Màn hình máy tính các loại đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

2

Ti vi các loại đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

3

CPU các loại đã qua sử dụng

Chiếc

500

4

Máy photocopy đa chức năng gồm fax, scan các loại đã qua sử dụng

Chiếc

500

Tổnggiá trị: 13.000 USD (mười ba ngàn đô la Mỹ).

-Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

-Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

2.Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thịtrường nội địa để tiêu thụ; Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm pháttán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thayđổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3.Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướngdẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4.Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quy định hiện hành và chịusự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Vănbản có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;

- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên