B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6154/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Ni, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổng Công ty xuất khẩu tổng hợp VạnXuân
(33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội)

Trả lời công văn số 4336/VXC-TH ngày 24/6/2015 của Tổng Côngty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân vềviệc không cưỡng chế làm thủ tục hải quanđối với các lô hàng phục vụ an ninh, quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CPngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc quyđịnh xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hànhchính trong lĩnh vực hải quan: Việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làmthủ tục hải quan đảm bảo: Không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạtcủa các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang m thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chứctín dụng bảo lãnh theoquy định.

Để có cơ sở xem xét việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chếdừng làm thủ tục hải quan đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Tổng Công tycó văn bản đ nghị dừng biện pháp cưỡng chế gửi Cục Hải quan nơi có phát sinh khoản nợ bị cưỡng chế (kèm theo thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đi vớisố tiền thuế nợ) để đượcxem xét, giải quyết theo trình tự quy định tại Điều 33 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu tổng hợpVạn Xuân được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-Dũng(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang