BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6155/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần T.M Quốc tế và Du lịch ABC
(Khu 5, P.Hải Yên, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trảlời công văn số 02/CV-ABC ngày 25 tháng 6 năm 2012 Công ty Cổ phần T.M Quốc tếvà Du lịch ABC về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương cóý kiến như sau:

1.Đồng ý Công ty Cổ phần T.M Quốc tế và Du lịch ABC được tạm nhập tái xuất hànghóa theo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số01- 2012/ABC-LH ký với Công ty Bao Wei Development of Hong Kong Limited - HồngKông, hợp đồng bán hàng số 01- 2012/ABC-CN ký với Công ty liên kết kinh tế ĐứcBảo - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Quần áo đã qua sử dụng

Tấn

200

2

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

3

CPU máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

500

4

Máy fax đã qua sử dụng

Chiếc

500

5

Máy in đã qua sử dụng

Chiếc

500

6

Vải vụn mới được loại ra từ quá trình sản xuất

Tấn

200

7

Ti vi đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

Tổnggiá trị: 20.150 USD (hai mươi ngàn một trăm năm mươi đô la Mỹ).

-Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

-Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

2.Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thịtrường nội địa để tiêu thụ; Không tháo rời các chi tiết, cắt nhỏ, sử dụng vàlàm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Khônglàm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3.Quần áo đã qua sử dụng phải có Chứng thư giám định bảo đảm bảo vệ sinh y tế vàmôi trường của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.

4.Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướngdẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5.Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quy định hiện hành và chịusự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Vănbản có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;

- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên