BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6156/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Phong
(Số nhà 06 Hữu Nghị, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, Quảng Ninh)

Trảlời công văn số 16/TP-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2012 về việc tạm nhập tái xuấthàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 15/2012/TP-BC ngày 28 tháng 6 năm 2012 báocáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất màn hình máy tính đã qua sử dụng, BộCông Thương có ý kiến như sau:

1.Đồng ý Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Phong được kinh doanhtạm nhập tái xuất 50.000 chiếc màn hình máy tính đã qua sử dụng, trị giá100.000 USD (một trăm ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (Hợp đồng mua hàngsố 03/CT-TP ký với Công ty TNHH Thương mại Cao Thị Huynh Đệ - Hồng Kông, hợpđồng bán hàng số 03/TP-SM ký với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sen Mao - TrungQuốc).

-Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

-Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

2.Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thịtrường nội địa để tiêu thụ; Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm pháttán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thayđổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3.Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướngdẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4.Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quy định hiện hành và chịusự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Vănbản có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;

- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên