BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6157/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế Ngọc Quyên
(Ô số 01, lô 04, Km03, P.Hải Yên, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 06/CV-NQ ngày28 tháng 6 năm 2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế NgọcQuyên về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 03/BC-NQngày 28 tháng 6 năm 2012 báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất quần áođã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Xuất nhậpkhẩu và Hợp tác Quốc tế Ngọc Quyên được kinh doanh tạm nhập tái xuất 500 tấnquần áo các loại đã qua sử dụng, trị giá 25.000 USD (hai mươi lăm ngàn đô laMỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 20/TN-NQ ký với Công ty TNHHtập đoàn đầu tư quốc tế Quang Huy - Trung Quốc, hợp đồng bán hàng số 20/TX-NQk ý với Công ty hữu hạn phát triển sợi nhân tạo Tuyền Châu Gia Giai Lợi - TrungQuốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tạiViệt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định bảo đảm vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên