TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6157/CT-TTHT
V/v : thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Nam Sài Gòn
Địa chỉ: 23 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0100112437-016

Trả lời văn bảnsố 1330/NSG .KT ngày 14/07/2014 của Chi nhánh về thuế giá trị gia tăng (GTGT);Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trịgia tăng (GTGT) quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

“Thuế GTGT đầu vào của tài sảncố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê nhữngtài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản,máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây khôngđược khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừtheo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thihành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốcphòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng,doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứngkhoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền khôngsử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh dulịch, khách sạn.”

Trường hợp Chi nhánh là tổ chứctín dụng thì thuế GTGT đầu vào của hóa đơn mua máy móc, thiết bị (không đáp ứngcác tiêu chí là tài sản cố định), và thuê mặt bằng làm văn phòng, nhà kho, đặtmáy ATM không được khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ theo quy định trên.

CụcThuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- KT3;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
2276-171418-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga