TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6158/CT-TTHT
V/v : thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Yuasa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 10, Phòng 1007, 54-56 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311612904

Trả lời văn bảnsố 002/2014/YTV-TAXHCM ngày 16/07/2014 của Công ty về thuế giá trị gia tăng(GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản1.b Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế GTGT quy định thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu:

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụcung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài ViệtNam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêudùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tạiViệt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thờigian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan làtổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định củaThủ tướng Chính phủ.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày kýhợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn bán hàng tại Việt Nam cho Công ty YuasaTrading Co.,Ltd Nhật Bản thì các dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tạiViệt Nam phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
2309-172730-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga