BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 616/BKHCN-KHCNN
V/v kiến nghị, phản ánh của các hộ dân khu đô thị Bắc Linh Đàm

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Vănphòng Chính phủ

Tiếp nhận ý kiến của Văn phòng Chính phủ ngày 26tháng 12 năm 2005 về việc kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của sóng siêu caotần tới sức khỏe con người. Để thống nhất ý kiến và đề xuất hướng xử lý kiếnnghị của các hộ dân cư trong khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quậnHoàng Mai, thành phố Hà Nội về ảnh hưởng của trạm thu phát sóng cao tần mạngđiện thoại di động và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đãcó công văn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Viện Y học laođộng và Vệ sinh môi trường, Bộ Y tế và Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông ViệtNam cho ý kiến về các vấn đề sau:

1. Đánh giá về ảnh hưởng của trạm thu phát sóngđiện thoại di động đến sức khỏe con người ở các khu dân cư. Tiêu chuẩn Quốc tếvà Việt Nam qui định về giới hạn cho phép trường điện từ và từ trường đối vớisức khỏe con người.

2. Các qui định pháp lý hiện hành về việc xây dựng,lắp đặt và quản lý các trạm thu phát sóng siêu cao tần tại các khu dân cư và đôthị.

3. Đánh giá cụ thể về ảnh hưởng của trạm thu phátsóng điện thoại di động trong khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quậnHoàng Mai, thành phố Hà Nội

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn trảlời của các cơ quan trên, sau khi nghiên cứu và xử lý tổng hợp thông tin, BộKhoa học và Công nghệ có một số ý kiến như sau:

Qua các kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoàivề ảnh hưởng của các hệ thống thông tin di động được thống kê đến thời điểmnày, có thể kết luận rằng chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của cáctrạm thu phát thông tin di động và các thiết bị điện thoại di động gây ảnhhưởng có hại cho con người. Tuy nhiên, cần chú ý đến các nội dung sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN3718-1:2005 “Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio - Phần 1: Mứcphơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz” (thay thế TCVN 3718-82)trong đó có quy định các yêu cầu dựa trên các tài liệu khoa học và phù hợp vớicác khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ủy ban quốc tế về phòng chốngbức xạ phi ion hóa (ICNIRP). Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thôngtin di động cần áp dụng và tuân thủ để đảm bảo an toàn cho những người làm việctrong môi trường có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ và dân cư ở xungquanh.

Tiếp tục việc nghiên cứu và theo dõi các kết quảnghiên cứu về ảnh hưởng của sóng điện từ nói chung đến sức khỏe con người củacác tổ chức Quốc tế.

Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễnthông là Bộ Bưu chính Viễn thông và quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe cộngđồng là Bộ Y tế nên có sự phối hợp sớm ban hành qui định về quản lý các côngtrình viễn thông sao cho chất lượng phủ sóng tốt nhưng không gây ảnh hưởng đếnsức khỏe con người và đảm bảo mỹ quan. Ngoài ra cần trao đổi thông tin để chínhquyền địa phương và cộng đồng dân cư nơi lắp đặt công trình viễn thông nhậnthức được và tạo điều kiện thuận lợi vì lợi ích chung.

Xin gửi kèm theo phụ lục về các kết quả các nghiêncứu liên quan ở trong nước và thế giới, các ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn đolường chất lượng, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường Bộ Y tế và Tổngcông ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam để Văn phòng Chính phủ tham khảo, trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải