Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 616/TC /TCT NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2003
VỀ VIỆC THUẾ GTGT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG BĂNG BÀNG

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bộ Tàchính nhận được một số công văn của các đơn vị đề nghị được miễn truy thu thuếGTGT đối với mặt hàng vỏ hộp băng, đĩa và mặt hàng băng bành để làm băng ghihình, ghi tiếng đối với các hoá đơn xuất bán hàng hoá trong năm 2001. Về vấn đềnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn áp dụng biểu thuế suất thuế GTGT theo danhmục hàng hoá xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện việcnộp thuế GTGT của các đơn vị như sau:

Không tính truy thu thuế GTGT đối với các hoá đơn GTGT xuấtbán hàng hoá là băng bành để làm băng ghi hình, ghi tiếng; hàng hoá là vỏ hộpbăng, đĩa trong năm 2001 trong trường hợp hoá đơn đã ghi thuế suất thuế GTGT5%. Từ 1/1/2002, mặt hàng băng bành để làm băng ghi hình, ghi tiếng; vỏ hộpbăng, đĩa áp dụng thống nhất thuế suất thuế GTGT 10%.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biếtvà hướng dẫn các đơn vị thực hiện.