BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 78/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 89/HQĐT-NV ngày16/01/2013 về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để đảm bảo thực hiện tốt công tácquản lý cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy là tài sản di chuyển củaViệt kiều được phép hồi hương về Việt Nam, rút ngắn thời gian nhận hồ sơ vàtránh lãng phí, Tổng cục Hải quan đồng ý ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnhĐồng Tháp nêu tại công văn số 89/HQĐT-NV dẫn trên, cụ thể là: sau khi cấp giấyphép nhập khẩu xe, Cục Hải quan tỉnh quét các giấy tờ liên quan trong bộ hồ sơđề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe sang định dạng PDF và gửi về địa chỉ thưđiện tử của Cục Giám sát quản lý: hant10@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dungtrên để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để th/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh