VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 616/VPCP-QHQT
V/v tạm nhập tái xuất cát từ Campuchia qua Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Xây dựng;
- Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công thươngtại văn bản số 0130/BCT-XNK ngày 06 tháng 01 năm 2009 về việc tạm nhập tái xuấtcát từ Campuchia qua Việt Nam và tiếp theo văn bản số 4049/VPCP-QHQT ngày 20tháng 7 năm 2007 về việc Campuchia khai thác, xuất khẩu và quá cảnh cát, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Cho phép các thương nhân đượctiếp tục làm thủ tục tạm nhập tái xuất cát từ Campuchia đi nước thứ ba qua lãnhthổ Việt Nam tại hải quan các cửa khẩu mà không cần có giấy phép của Bộ Côngthương.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc