BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6161/BGD &ĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng TBDH lớp 10

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2006

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh,thành phố

Để thực hiện tốt công tác thiết bị giáo dục phục vụ đổi mớichương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáodục và Đào tạo công tác nghiệm thu, tập huấn sử dụng và bảo quản thiết bị dạyhọc (TBDH) lớp 10 năm học 2006-2007 như sau:

I. NGHIỆM THU TBDH LỚP 10.

1. Thành lập Ban và các Tiểu ban nghiệm thu TBDH:

a. Tại mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập một Ban nghiệmthu TBDH do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng ban, các thành viên làchuyên viên Sở Giáo dục Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông(THPT).

b. Tại mỗi trường THPT thành lập một Tiểu ban nghiệm thuTBDH do Hiệu trưởng làm trưởng Tiểu ban, các thành viên là giáo viên dạy lớp 10các bộ môn, giáo viên có kinh nghiệm, cán bộ phụ trách TBDH.

2. Nhiệm vụ của Ban và các Tiểu ban nghiệm thu TBDH:

a. Nhiệm vụ của Ban nghiệm thu:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiệm thu.

- Tổ chức tập huấn kĩ thuật và quy trình nghiệm thu TBDH chocác Tiểu ban nghiệm thu theo các tiêu chí: tên thiết bị, tiêu chuẩn kĩ thuật cơbản, số lượng, chất lượng, hình thức, khả năng sử dụng,...

- Giải quyết những vấn đề về nghiệm thu TBDH. b. Nhiệm vụcủa Tiểu ban nghiệm thu:

- Tham gia tập huấn kĩ thuật và quy trình nghiệm thu TBDH.

- Nghiệm thu TBDH tại trường với từng thiết bị cụ thể (cóbiên bản nghiệm thu để lưu tại trường và gửi cấp trên).

- Lập biên bản đề nghị Ban nghiệm thu trả lại đơn vị cungcấp những TBDH không đáp ứng yêu cầu.

3. Quy trình nghiệm thu TBDH tại trường THPT

a. Tập huấn kĩ thuật nghiệm thu TBDH:

- Nghiên cứu Danh mục TBDH tối thiểu, văn bản hướng dẫn muasắm.

- Nghiên cứu bộ mẫu: tìm hiểu tiêu chuẩn kĩ thuật, số lượng

- Lắp rắp, sử dụng TBDH theo tài liệu "Hướng dẫn sửdụng TBDH"

b. Giao nhận TBDH tại trường THPT (do Tiểu ban nghiệm thucủa trường thực hiện):

- Kiểm tra số lượng mua sắm: đối chiếu với "Kế hoạchmua sắm của trường"

- Kiểm tra các chi tiết TBDH về tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản,giấy bảo hành, nguồn gốc sản xuất.

- Lắp rắp, sử dụng thử TBDH để đánh giá độ tin cậy, chất lượng,hiệu quả của TBDH.

- Lập biên bản giao nhận TBDH của từng môn. Không nhận nhữngTBDH không đạt yêu cầu. Biên bản giao nhận phải có chữ kí của Hiệu trưởng, đạidiện giáo viên bộ môn, đại diện đơn vị cung cấp.

c. Báo cáo kết quả nghiệm thu của Tiểu ban cho Ban nghiệmthu của Sở.

II. SỬ DỤNG TBDH

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn,bồi dưỡng để giáo viên đứng lớp sử dụng được TBDH theo yêu cầu của chương trìnhvà sách giáo khoa mới:

1. Tổ chức các lớp tập huấn kĩ thuật sử dụng TBDH cho giáoviên các bộ môn lớp 10 năm học 2006-2007 theo nội dung, thời gian sau:

a. Nội dung tập huấn:

- Nghiên cứu bộ mẫu: tìm hiểu tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản.

- Lắp rắp, sử dụng TBDH theo tài liệu "Hướng dẫn sửdụng thiết bị dạy học"

b. Thời gian tập huấn: từ 1 đến 2 ngày, trước tháng9/2006.

2. Chỉ đạo sử dụng TBDH trong dạy và học, chỉ đạo điểm việcsử dụng TBDH theo phòng học bộ môn.

3. Tổ chức tự bồi dưỡng theo tài liệu "Hướng dẫn sửdụng thiết bị dạy học".

III. QUẢN LÍ VÀ BẢO QUẢN TBDH

Để quản lí, bảo quản và khai thác sử dụng TBDH có hiệu quả,Sở Giáo dục và Đào tạo cần thực hiện các công việc sau:

1. Mỗi trường THPT cử 01 lãnh đạo phụ trách công tác thiếtbị giáo dục.

2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách TBDH các trường vềcông tác bảo quản và theo dõi quá trình sử dụng TBDH thông qua hệ thống sổ sáchquản lí.

3. Chỉ đạo các trường có kế hoạch xây dựng phòng học bộ môn,kho chứa TBDH. Mua sắm đủ tủ, giá đựng TBDH.

4. Chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trangthiết bị, đồ dùng dạy học tại các nhà trường; bổ sung làm mới các đồ dùng dạyhọc tự làm; tổ chức thi giáo viên giỏi, cán bộ thiết bị giỏi sử dụng TBDH; kiênquyết xử lí các trường hợp để mất mát, hư hỏng TBDH.

Văn bản này được phổ biến đến các THPT để triển khai thựchiện. Yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết đánh giá công tác bảo quản vàsử dụng TBDH thường kì và gửi báo cáo về Bộ (Vụ Giáo dục Trung học).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Vọng (để báo cáo);
- Vụ KHTC (để phối hợp);
- Thanh tra;
- Lưu: VT, GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Sỹ Đức