TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 6161/CT-KK &KTT
V/v hướng dẫn kê khai thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

THÔNG BÁO

Thực hiện việc giảm thuế giá trịgia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanhnghiệp, thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009, Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009, Thôngtư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009, Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009của Bộ Tài chính. Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn các Doanh nghiệp thuộc đối tượngđược giảm, giãn thời hạn nộp thuế thực hiện kê khai trên các Hồ sơ khai thuếnhư sau:

1. Kê khai số liệu giảm thuếgiá trị gia tăng:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009, 19 nhóm hàng hoá, dịch vụ được giảm 50% thuế suất thuế giá trịgia tăng.

- Khi lập tờ khai thuế giá trị giatăng Mẫu số 01/GTGT thì kê khai vào dòng hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế suất5%.

- Khi lập bảng kê hoá đơn, chứngtừ, hàng hoá dịch vụ bán ra Mẫu số 01 - 1/GTGT thì kê khai vào Phần 3: "Hànghoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%" đồng thời Doanhnghiệp ghi thêm 1 dòng vào cột "Ghi chú""đã giảm50%."

2. Kê khai số liệu giảm thuếThu nhập doanh nghiệp:

- Số thuế Thu nhập doanh nghiệpđược giảm 30% theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 khi kê khai các Doanhnghiệp tổng hợp chung vào chỉ tiêu"Thuế Thu nhập doanh nghiệp đượcmiễn giảm trong kỳ tính thuế”trên tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệptạm tính hàng quý (Mẫu 01A/TNDN, 01B/TNDN) và ghi bổ sung thêm dòng chi tiết "Sốthuế Thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC là..." vào trước dòng cam đoan trên tờ khai.

- Số thuế Thu nhập doanh nghiệpđược giãn nộp năm 2009 theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC Thông tư số 12/2009/TT-BTCDoanh nghiệp tự xác định và kê khai bổ sung thêm một dòng trước dòng cam đoantrên tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý (Mẫu 01A/TNDN,01B/TNDN) về số thuế được gia hạn:"Số thuế Thu nhập doanh nghiệp đượcgia hạn theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC là..., gia hạn nộp đến hết ngày...., Sốthuế Thu nhập doanh nghiệp được gia hạn theo Thông tư số 12/2009/TT-BTC là...,gia hạn nộp đến hết ngày....,"

3. Kê khai số liệu giãn thuếthu nhập cá nhân:

Số thuế thu nhập cá nhân giãn nộptừ 01/01/2009 đến 31/05/2009 theo Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009của Bộ Tài chính, Doanh nghiệp tự xác định kê khai bổ sung thêm dòng trước dòngcam đoan trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN 19/KK-TNCN (làtờ khai vừa có khoản thu nhập được giãn nộp):"Số thuế Thu nhập doanhnghiệp được gia hạn theo Thông tư số 27/2009/TT-BTC là...."

Cục thuế TP Hà Nội yêu cầu các đơnvị thực hiện đúng theo các quy định trên đây./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Mơ