TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6167/CT-TTHT
V/v: viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

- Các phòng Kiểm tra, Thanh tra thuộc Cục;
- Các Chi cục thuế quận, huyện.

Trong thời gian qua, Cục Thuế TP nhận được nhiềuphản ánh của các doanh nghiệp về việc cơ quan thuế không chấp nhận (không chokhấu trừ thuế GTGT đầu vào, không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN)các hóa đơn GTGT mà tất cả các chỉ tiêu, nội dung trên hóa đơn đều đúng, chỉghi tắt hoặc rút gọn chỉ tiêu tên, địa chỉ người mua, người bán.

Về vấn đề này, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ quy định:

Nội dung trên hóa đơn đã lập: Tiêu thức "Tên,địa chỉ, mã số thuế của người bán", "tên, địa chỉ, mã số thuế củangười mua": ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, đăng ký thuế.

Như vậy, về nguyên tắc, khi lập (nhận) hóa đơn,tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế. Trên thực tế có rất nhiềuCông ty có tên và địa chỉ nếu ghi đầy đủ theo Giấy chứng nhận ĐKKD thì khôngthể ghi hết một dòng tại chỉ tiêu tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, hơn nữa việcviết tắt hoặc rút gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành"P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố Hồ ChíMinh" thành "TP.HCM", "Việt Nam" thành "VN" hoặc"Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" là"TNHH", "khu công nghiệp là "KCN", "sản xuất"là "SX",… vẫn xác định được tên, địa chỉ Công ty và để tạo điều kiệnthuận lợi cho các DN khi lập hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ, Cục Thuế TP đãcó nhiều văn bản trả lời cho doanh nghiệp (có gửi cho các Phòng, Chi cục): hóađơn có viết tắt hoặc rút gọn tên, địa chỉ như trên thì vẫn được xem là hợppháp, được sử dụng để kê khai thuế.

Cục Thuế thông báo đến các Phòng, các Chi cục biếtđể thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga