THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 617/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định khoản vay Chương trình Tài chính-Ngân hàng III - Tiểu chương trình 2

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Chủ tịch nước.

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền,ngày 24 tháng 12 năm 2010 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đãký với đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Hiệp địnhkhoản vay Chương trình Tài chính - Ngân hàng III - Tiểu chương trình 2.

Mục tiêu của khoản vay là hỗ trợChính phủ Việt Nam duy trì các cải cách chính sách cần thiết liên quan đến lĩnhvực ngân hàng, tài chính để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tiểuchương trình 2 tập trung chủ yếu vào thực hiện các hành động chính sách nhưnâng cao tính thanh khoản của thị trường vốn, khuôn khổ thể chế phát hành chứngkhoán, ổn định tài chính và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Hiệp định vay đã ký, khoản tíndụng ưu đãi trị giá 60 triệu USD, với thời hạn là 24 năm, trong đó có 8 năm ânhạn với lãi suất là 1,0 %/năm trong thời gian ân hạn là 1,5 %/năm trong nhữngnăm tiếp theo. Cơ quan chủ trì Chương trình là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật về kýkết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọngđề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định khoản vay đã ký với ADB nêutrên./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Hiệp định);
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NG, TC, KHĐT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước:
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng