BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6172/BNN-TC
V/v bổ sung hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sảnII

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã nhận được Báo cáo quyết toán của 2 dự án hoàn thành: Trung tâm quốc giagiống thủy sản nước ngọt Nam Bộ và dự án Trung tâm quan trắc, cảnh báo môitrường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Nam.

Để có đầy đủ căn cứ thẩm tra quyếttoán 2 dự án trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Viện nghiêncứu nuôi trồng thủy sản II giải trình và bổ sung hồ sơ quyết toán cụ thể nhưsau:

1. Dự án Trung tâm quốc gia giốngthủy sản nước ngọt Nam Bộ

- Bổ sung Báo cáo kiểm toán Báo cáoquyết toán dự án hoàn thành do đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện.

- Hồ sơ quyết toán các gói thầuthiết bị của dự án.

2. Dự án Trung tâm quan trắc, cảnhbáo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Nam.

- Dự án thực hiện 04 năm (2002 -2005) đến năm 2008 vẫn tiếp tục bố trí vốn để thực hiện dự án nhưng thiếu Quyếtđịnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

- Thiếu kế hoạch đấu thầu cho toàndự án (Điều 8 Quy chế đấu thầu);

- Thiếu Quyết định phê duyệt dựtoán, Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của một số gói thầu;

- Thiếu giấy ủy quyền hoặc phân cấpcủa người có thẩm quyền cho chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (cácgói thầu chỉ định thầu);

- Thiếu Quyết định lựa chọn nhà thầucác gói thầu dịch vụ tư vấn;

- Thiếu giấy chứng nhận xuất xứ vàchứng nhận chất lượng thiết bị;

- Thiếu Quyết định phê duyệt dự toánbổ sung chi phí thép tăng đột biến.

- Thiếu báo cáo của chủ đầu tư vềchất lượng xây dựng công trình (khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng).

3. Thời gian gửi giải trình và bổsung hồ sơ quyết toán về Bộ (Vụ Tài chính) trước ngày 30/11/2010.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II nghiêm túcthựchiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của nhànước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn