Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 6172/VPCP-TCQT
NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐỂ THỰCHIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quanngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- Ban Nội chính Trung ương,

- Văn phòng Quốc Hội.

Xét đề nghị của Bộ Tưpháp (Công văn số 797/TP /ASEAN-WTO, ngày 22 tháng 10 năm 2001) về kết quả ràsoát văn bản pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện các cam kết quốc tếcủa nước ta, trong đó có Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Phó Thủ tướngNguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả rà soát bước đầu như đã trình bày tạicông văn nói trên.

2. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vựcmình phụ trách và trong thẩm quyền ban hành của mình.

3. Giao Bộ Tư pháp:

- Trước mắt, làm việc ngay với các cơ quan liên quan Quốc hội và Chính phủ để xác định nội dungchương trình xây dựng pháp luật năm 2002 - 2003 nhằm thực hiện các cam kết quốctế của nước ta, trong đó có Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

- Chủ trì soạn thảo chương trình của Chính phủ để trình Quốchội về xây dựng, sửa đổi và bổ sung hệ thống pháp luật của cả nhiệm kỳ Quốc hộikhoá XI (2002-2006), ưu tiên nhu cầu thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ và khả năng cam kết khi nước ta ra nhập Tổ chức thương mại thế giới(WTO).

- Rà soát và thống kê các điều ước quốc tế mà nước ta đãtham gia, sẽ và cần phải tham gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiện toàn một bước các tổ chứcpháp chế của các Bộ, ngành, doanh nghiệp; tổ chức bồi dưỡng kiến thức phápluật, năng lực thi hành pháp luật cho cán bộ của các Bộ, ngành, địa phương vàdoanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện các cam kết quốc tế củanước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện.