ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6173/UBND-ĐTMT
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

Để đảm bảo hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2014/NĐ-CP Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, đúng nội dung Nghị định số 29/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính và các tài sản, hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất) để thay thế các Quyết định: Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất); Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện việc bán đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo đúng quy định của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng ĐTMT, PCNC;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Nh) T.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tín