Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 618 TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 01NĂM 2002
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI Mà SỐ MẶT HÀNG NEON LAMP TRANSFORMER

Kínhgửi: - Tổng cục Hải quan

- Công ty Quảng cáo Minh Đức

Bộ Tài chính nhận đượccông văn số 11/09/2001, số 25-09-CV ngày 25/09/2001 của Công ty quảng cáo MinhĐức phản ánh vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng chấn lưu đèn có tên tiếngAnh là neon lamp transformer; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhậpkhẩu của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000, số 137/2001/QĐ-BTC ngày18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nguyên tắc phân loại của Biểu thuế nhậpkhẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính;

Tham khảo ý kiến của Tổng cục Thống kê tại công văn số 758TCTK/TMGC ngày 10/12/2001; của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 5468 TCHQ-KTTTngày 04/12/2001; của Bộ Công nghiệp tại công văn số 5354 CV/TCKT ngày17/12/2001 về việc phân loại mã số mặt hàng neon lamp transformer; thì mặt hàngchấn lưu đèn neon thuộc nhóm 8504, mã số 8504.10.00:

- Trường hợp có Tờ khai hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan Hảiquan từ ngày 01/01/2001 đến hết ngày 14/01/2002, có thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi 5% (năm phần trăm).

- Trường hợp có Tờ khai hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan Hảiquan bắt đầu từ ngày 15/01/2002, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phầntrăm).

Chấn lưu đèn được phân loại vào mã số 85041000 là thiết bịđiện trung gian giữa nguồn điện cung cấp và bóng đèn neon. Chấn lưu có tác dụngbiến đổi điện áp thích ứng trong suốt quá trình khởi động và duy trì bóng đènhoạt động, giới hạn dòng điện qua đèn, tần số dòng điện qua bóng đèn bằng vớitần số của nguồn điện lưới. Đối với chấn lưu điện tử tần số dòng điện qua bóngđèn rất cao (vài chục KHz) so với tần số của nguồn điện lưới cung cấp.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan, Công ty quảngcáo Minh Đức được biết, kiểm tra xác định mặt hàng đơn vị nhập khẩu để tính,thu thuế theo quy định.