BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 618/TCHQ-KTTT
V/v phí bản quyền

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 2659/HQBD-TGTT ngày 24 tháng 12 năm 2008của Cục Hải quan Bình Dương về phí bản quyền, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Tiền bản quyền:

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liênquan, một số khoản người mua trả cho người bán hoặc người thứ ba thực chất làtiền bản quyền, tuy nhiên theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thực hiện xácđịnh trị giá tính thuế theo Hiệp định trị giá WTO (Hiệp định) (hiện tại làThông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính), thìkhoản tiền bản quyền này chỉ cộng vào trị giá tính thuế nếu đáp ứng đồng thờiba điều kiện quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn xác định trị giátính thuế hàng hoá nhập khẩu.

Đối với trường hợp của công ty Triumph:

Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương áp dụng các biện pháp nghiệpvụ cần thiết để làm rõ đây có phải là trường hợp cố tình ẩn giấu phí bản quyềnphải cộng để trốn thuế hay không.

Ví dụ:

Tập trung làm rõ mối liên quan giữa nội dung khoản tiền vàhàng hoá nhập khẩu theo hướng làm rõ nếu không đưa các nguyên liệu nhập khẩuvào sản xuất sản phẩm Triumph thì có phải trả phí bản quyền không? Hoặc sảnphẩm sản xuất ra lỗi, hỏng không thể đem tiêu thụ thì có phải trả phí bản quyềnkhông? .v.v.

Nếu có đủ cơ sở để kết luận khoản tiền do người mua trả thựcchất là tiền bản quyền và thỏa mãn đồng thời ba điều kiện quy định tại văn bảnquy phạm pháp luật hướng dẫn xác định trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu(hiện tại là Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tàichính), nhưng được ẩn giấu dưới hình thức thanh toán khác nhằm mục đích trốnthuế nhập khẩu thì truy thu và xử lý theo quy định. Trường hợp, tiền bản quyền,phí giấy phép được tính một phần vào hàng hoá nhập khẩu, một phần căn cứ vàocác yếu tố khác không liên quan đến hàng hoá nhập khẩu và không phân định, táchbiệt được hai yếu tố này thì không cộng tiền bản quyền, phí giấy phép vào trịgiá tính thuế hàng hoá nhập khẩu.

2. Khoản tiền người nhập khẩu phải trả sau khi bán lại, địnhđoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại Nghị định và Thông tư hướng dẫn xác địnhtrị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu theo Hiệp định trị giá WTO (hiện tại làNghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ và Thông tưsố 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính), thì quy định nêutrên chỉ áp dụng khi khoản tiền phải trả có được từ các hoạt động khai thác, sửdụng, ... chính hàng hoá nhập khẩu.

Cục Hải quan Bình Dương căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hảiquan và hồ sơ gốc hàng hoá nhập khẩu để thực hiện theo đúng quy định.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng