BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6181/QLD-KD
V/v đảm bảo cung ứng thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.

Trong thời gian qua, thực hiện quy định về đấu thầuthuốc, các cơ sở khám chữa bệnh với nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch đấu thầu,trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức đấu thầu đã cung ứng đầy đủ thuốccó chất lượng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tuy nhiên, đối vớimột số thuốc hiếm, thuốc phát sinh đột xuất cho nhu cầu điều trị các trường hợpđặc biệt như ngộ độc: kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, nấm độc; rắn độccắn, ong đốt,... chưa được đưa vào kế hoạch đấu thầu của các cơ sở khám chữabệnh gây khó khăn cho việc cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị.

Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầuđiều trị của các cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp đặc biệt, Cục Quản lýDược đề nghị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchỉ đạo các Bệnh viện trực thuộc hàng năm chủ động lập kế hoạch mua sắm thuốc(đấu thầu rộng rãi, mua sắm trực tiếp...) thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điềutrị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt và xây dựng kế hoạch để đảm bảocung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Nếu có khó khăn, vướng mắcvề kinh phí, Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết kịpthời.

2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Ytế hàng năm chủ động lập kế hoạch cung ứng thuốc (đấu thầu rộng rãi, mua sắmtrực tiếp…) thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợpđặc biệt và liên hệ với các đơn vị xuất nhập khẩu thuốc để đảm bảo đủ thuốc chocông tác khám chữa bệnh. Nếu có khó khăn, vướng mắc về kinh phí, đề nghị báocáo Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Dược) để xem xét, phối hợpgiải quyết kịp thời.

3. Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh chủđộng liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc gửi dự trù,đặt hàng để có kế hoạch cung ứng đủ thuốc nói chung và thuốc hiếm, thuốc chonhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt nói riêng của Bệnh viện,không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 Ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốcchủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanhtoán và Điều 14 Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 Thông tư quy định tổchức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

4. Đối với các thuốc hiếm, thuốc phục vụ nhu cầu điềutrị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt có số đăng ký, việc nhập khẩu vàmua bán không hạn chế về số lượng, giá trị. Trường hợp thuốc chưa có số đăng kýlưu hành, đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với doanh nghiệp nhập khẩuthuốc lập dự trù, Cục Quản lý Dược sẽ giải quyết nhanh các Dự trù, Đơn hàngnhập khẩu thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợpđặc biệt theo quy định để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu điềutrị.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Cục QL KCB, Vụ KHTC - BYT (để p/hợp);
- Y tế ngành;
- Lưu VT, KD (T).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng