BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6181/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc hạch toán kế toán trong thời kỳ chỉnh lý

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - VũngTàu.

Trả lời công văn số 1560/HQBRVT-TXNK ngày 4/6/2015 của Cục Hảiquantỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vướng mắc hạchtoán kế toán trong thời kỳ chỉnh lý, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại là thời điểm tháng 7/2015, nên để thực hiện mở s kếtoán tháng 12/2014 của tất cả các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnhBà Rịa- Vũng Tàu sẽ gặp nhiều khó khăn (vì hệ thống KTTTT phải xử lý lại dữ liệuvà khóa s từng ngày, từng Chi cục từ tháng 12/2014, tháng 1 đến tháng6/2015).

Vì vậy, Tổng cục Hải quan sẽ không mở skếtoán tháng 12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cục Hải quan tỉnh BàRịa - Vũng Tàu thực hiện lập bảng kê chênh lệch theo hướng dẫn tại công văn số 13970/TCHQ-TXNK ngày 20/11/2014 của Tổng cục Hải quan, cụ thể:

- Điều chỉnh dữ liệu chênh lệch vào tháng hiện tại;

- Thực hiện lập bảng kê điều chỉnh chênh lệch để theo dõi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-VũngTàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái