BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6185/BNN-TCCB
V/v đăng ký mở nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Tổng cục Dạy nghề

Trường Cao đẳngnghề Cơ điện Phú Thọ trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng tạihuyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ caođẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn trong lĩnh vực cơđiện và lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các tỉnh miền núi phíaBắc.

Xét tờ trình số 220/TTr-CĐPT ngày 08/10/2010 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ về việcđăng ký đào tạo nghề Sư phạm dạy nghề; sau khi xem xét nhu cầu đào tạo, bồidưỡng giáo viên dạy nghề của các địa phương trong vùng cũng như khả năng đàotạo, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo hiện tại và trongnhững năm tới của Nhà trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý vàkính đề nghị Tổng cục Dạy nghề cho phép Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọđược đào tạo nghề Sư phạm dạy nghề từ năm 2011.

Kính đề nghịTổng cục quan tâm giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng