TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6185/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Văn phòng Đại diện Berli Jucker
Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3
Mã số thuế: 0304669434

Trả lời văn bản số -1- 2014/CV-TNCNngày 25/6/2014 của Văn phòng Đại diện (VPĐD) về thuế thu nhập cá nhân (TNCN),Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm g1, Khoản 1, Điều 2Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNCN quy định không tính vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập tiền lương,tiền công của người lao động các khoản sau:

Khoản hỗ trợ của người sử dụng laođộng cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thânnhân của người lao động”;

Căn cứ Công văn số 16662/BTC-BCT ngày 02/12/2013 củaBộ Tài chính về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuếTNCN.

Căn cứ quy định trên, trường hợp VPĐD trong năm 2013 cóchi hỗ trợ tiền cho nhân viên của Văn phòng mắc bệnh U xơ tử cung gây băng kinh(không nằm trong danh mục bệnh hiểm nghèo) thì khoản hỗ trợ này phải tính vàothu nhập chịu thuế của người lao động để tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiếntừng phần..

Cục ThuếTP thông báo VPĐD biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;- Phòng Pháp chế;- Phòng thuế TNCN;
- Lưu VT-TTHT.
- 2069-164240
(Nam-TNCN-VPĐD Berli)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga