BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 619/BXD-PC
V/v: hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp văn bản số 4520/BTC-ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2009 củaBộ Tài chính về việc hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, Bộ Xây dựng có ýkiến về nội dung dự kiến trả lời câu 1 của quý Bộ như sau:

Hiện nay, việc thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật được thựchiện theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Điều 3 của Thôngtư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một sốnội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP Theo đó, đối với các công trình sửdụng vốn ngân sách nhà nước, người quyết định đầu tư vẫn tổ chức thẩm định Báocáo kinh tế- kỹ thuật trước khi phê duyệt.

Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, chỉnh sửa lại nộidung dự kiến trả lời câu 1 tại văn bản số 4520/BTC-ĐT cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTXD, PC.

KT.BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGCao Lại Quang