TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty CP Thiết bị phụ tùng cơ điện TP. Hà Nội
Địa chỉ: 645 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Mã số thuế: 0100103584-001

Trả lời văn bản số 012015/CV ngày 09/01/2015của Chi nhánh về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều tại các Nghị định quy định về thuế sửađổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theoquý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theoquý

...

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

- Việc thực hiện khai thuế theo quýhay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hếtngày 31/12/2016.

...

Ví dụ 23: Doanh nghiệp D năm 2013 cótổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thunăm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểmtra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khaithuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khaithuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.”

Trường hợp theo trình bày, Chi nhánhcó tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm 2013 trên 50 tỷ đồngthuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng (đã thực hiện khai thuế GTGT theotháng từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014). Nếu doanh thu của năm 2014 do Chinhánh kê khai dưới 50 tỷ thì Chi nhánh vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGTtheo tháng và giữ ổn định cho đến hết năm 2016. Đến năm 2017, Chi nhánh căn cứvào mức doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của năm 2016 để xác định lạichu kỳ khai thuế mới.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.Ktra 3
- Lưu VT; TTHT.
74- 1739/2015/thue gtgt/tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga